Thai Lanna – tradycyjny masaż tajski we Wrocławiu

Warunki ogólne

Niniejsze warunki regulują użytkowanie serwisu Thai Lanna – tradycyjny masaż tajski umieszczonej pod domeną salon-thailanna.com.pl. Przystępując do korzystania z Serwisu, „Użytkownik” wyraża zgodę na związanie się warunkami określonymi w niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie może udostępniać, wyświetlać, użytkować, pobierać i / lub w inny sposób kopiować lub rozpowszechniać treści zamieszczonych na stronie internetowej dla celów marketingowych i innych bez zgody „Dostawcy”.

Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej strony internetowej lub komunikacji z dostawcą drogą elektroniczną, użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że wszelkie umowy, zobowiązania, powiadomienia lub jakakolwiek inna komunikacja spełnia wszelkie wymogi prawne, w tym, lecz nie ograniczając się do wymogu, że takie komunikaty powinny być na piśmie.

E-Commerce i prywatność

Strona internetowa salon-thailanna.com.pl sprzedaje zabiegi masażu za pośrednictwem systemu rezerwacji. Korzystanie z jakiejkolwiek usługi zakupionej za pośrednictwem tej strony odbywa się na ryzyko kupującego. Nabywca dobrowolnie zrzeka się dochodzenia swoich praw w przypadku poniesienia jakichkolwiek strat, szkód lub obrażeń, które mogą zostać poniesione w wyniku korzystania z usługi sprzedawanej na tej stronie internetowej.
Prywatne informacje potrzebne do realizacji zamówień składanych przez kalendarz rezerwacji, czyli dane osobowe użytkownika, e-maile i numery telefonów są przechowywane w ścisłej tajemnicy przez dostawcę, i nie są sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim. Dane kart kredytowych nie są przechowywane przez Dostawcę pod żadnym pozorem.
Usługodawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie bezpieczeństwa zaistniałego na urządzeniu elektronicznym użytkownika (osobisty komputer lub inne urządzenie elektroniczne służące do przeglądania WWW), co może być spowodowane wadliwym działaniem lub brakiem odpowiedniego oprogramowania antywirusowego lub spyware, które Użytkownik może mieć zainstalowane na swoim urządzeniu.

Płatność online

Wszystkie płatności online kartą płatniczą są realizowane, przetwarzane i zabezpieczane przez PayPal. Posiadacze kart mogą znaleźć, zobaczyć i zapoznać się z polityką prywatności na stronie internetowej operatora.

Anulowanie zamówień i zwrot pieniędzy

Świadczymy usługi w zależności od dostępności miejsc. W przypadku niedostępności, operator zwróci klientowi wpłaconą sumę w terminie 10 dni. Anulowanie zamówienia przez klienta wiąże się z potrąceniem 5% od wpłaconej sumy na poczet kosztów administracyjnych. Anulowanie zamówienia przez klienta w czasie krótszym niż 24 godziny przed wizytą wiąże się z potrąceniem 20% od wpłaconej sumy tytułem kary umownej za zerwanie rezerwacji.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, które zostało już opłacone. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli liczba umówiony wizyt w jednym dniu zostanie przekroczona, lub w jakiejkolwiek sytuacji nie spełniającej standardów dostawcy. W razie skorzystania z tego prawa przez Dostawcę, Użytkownik otrzyma pełny zwrot pieniędzy bez żadnych potrąceń.
Wszelkie reklamacje dotyczące poziomu i jakości zabiegów zamówionych przez konsumentów za pośrednictwem systemu rezerwacji powinny być kierowane do Managera salonu na adres email: thailanna.wroclaw@gmial.com

Aktualizacja niniejszych Warunków

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikowania, dodawania lub usuwania części lub całości niniejszych Warunków ogólnych w dowolnym czasie. Zmiany niniejszych Warunków staną się obowiązujące z chwilą opublikowania na stronie internetowej. Obowiązkiem Użytkownika jest okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków odnośnie zmian i aktualizacji. Korzystanie przez Użytkownika z tej strony po opublikowaniu zmian lub uaktualnień jest równoznaczne z akceptacją i wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków przez Użytkownika, w tym prawa do takich zmian lub uaktualnień.

Prawo autorskie i prawa własności intelektualnej

Operator dostarcza pewnych informacji na stronie internetowej. Aktualna zawartość lub przeznaczona do opublikowania na tej stronie internetowej jest dostarczana przez Dostawcę, jego spółki zależne lub inne firmy i osoby trzecie będące właścicielami takich treści, które obejmują, ale nie ograniczają się do utworów literackich, muzycznych, artystycznych, nagrań dźwiękowych, produkcji wideo, transmisji obrazu i dźwięku, programów komputerowych (zwanych „Zawartością”). Wszystkie te własności, są chronione prawem autorskim usługodawcy, jego spółek zależnych lub innych firmy i osób trzecich lub innego właściciela takich praw (zwanych „Właścicielami”), i jest chroniona przez Polskie / Unijne i Międzynarodowe Prawo Autorskie. Dostawcy zastrzegają sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w Serwisie, jego treści lub ofert świadczonych za pośrednictwem strony internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Właścicielem wszelkich praw do zawartości serwisu jest jego właściciel. Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Regulaminie, Użytkownikom nie przyznaje się licencji lub innego prawa, w tym ograniczeń mocy prawa autorskiego, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej do Treści.

Ograniczenie odpowiedzialności

Strona internetowa i wszystkie treści na stronie internetowej, w tym jakiekolwiek obecne lub przyszłe oferty usług, podane są na zasadzie „tak jak są” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Właściciel nie daje żadnych gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczone treści, ich dokładność lub kompletność, a także za oferty dostępne za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Dostawca ani jego grupa kapitałowa, lub jakikolwiek podmiot zależny od dostawcy, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody lub jakiekolwiek inne szkody poniesione lub wynikłe bezpośrednio lub pośrednio ze stosowania lub jakiegokolwiek wykorzystania treści z tej strony internetowej lub dowolnej jej funkcjonalności, lub jakiejkolwiek innej powiązanej strony internetowej do której zamieszczone są linki.

Jurysdykcja

Niniejsza strona internetowa jest kontrolowana, obsługiwana i administrowana przez Dostawcę na terytorium RP. Dostęp do strony internetowej, z terytoriów lub krajów, w których zawartość treści lub funkcjonalność strony internetowej jest nielegalna – jest zabronione. Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa cywilnego w Polsce. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków są uznane przez sąd właściwy za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to zostanie zrealizowane w maksymalnym dopuszczalnym stopniu, tak aby nadać moc intencji niniejszych Warunków, a pozostała część niniejszych Warunków będą nadal w pełni obowiązywać. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między dostawcą a użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z treści i funkcjonalności tej strony.

 

Polityka prywatności

 

Akceptujemy płatności kartą:
za masaż możesz zapłacić kartąza masaż możesz zapłacić kartąza masaż możesz zapłacić kartąza masaż możesz zapłacić kartą

 

Thai Lanna salon masażu Szczecin - Szczecin